Съвети

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Актуално
  4. chevron_right
  5. Съвети
  6. chevron_right
  7. Page 2

НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки

НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки Приета с ПМС № 249 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 59 от 19.07.2005 г., в сила от 19.07.2005 г. кн. 10/2004 г., стр. 125; кн. 11/2004 г., стр.…

НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г. ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и…

Закон за устройство на територията

ЗАКОН за устройство на територията Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 36 от…

Изрядна ли е строителната ви документация?

Първият ни съвет 🙂 След като попремина празничната еуфория и свързаните с нея приятни и не чак до там приятни емоции е време отново да се замислим в какво състояние са делата ни. На първо място бих искал да акцентирам вниманието ви върху един малко досаден въпрос, а именно доколко законни са нашите постройки? Ние…
Menu