Съвети

Зелен покрив

Изкуството да направиш зелен покрив

Зеленината върху покрива задържа градския прах, регулира топлинния режим на сградите, подобрява звукоизолацията и удължава живота на хидроизолацията. Зеленината върху сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за градовете е, че задържа прах. Покривното озеленяване намалява така наречените градски топлинни острови в големите населени места – зони с екстремно висока температура на въздуха през…
МРРБ

НАРЕДБА № 5 – МРРБ

от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.)   Г л а в а  п ъ р в а   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ…

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

  Декларация за собственост – нотариално заверена; Декларация, че няма неприключили преписки – нотариално заверена; Документ за собственост. Виза за проучване и проектиране за сграда (ако има изгребна яма и за нея виза); Одобрени проекти по части „Архитектура“, „Строително-конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „ПБЗ“, „Геодезия“; Разрешение за строеж; Договори за строителство: ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:…

НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г.

Цариградско шосе

Оценка на състоянието на горско – пътната мрежа в България

Какво е състоянието на горските пътища в България? Каква е дължината и гъстотата на горско – пътната мрежа в страната? Това са въпроси без чиито отговор е невъзможно да се направи оценка на обезпечеността на горския сектор за провеждане на каквито и да било горско – стопански мероприятия. Няма надеждна информация за наличната пътна мрежа в горите и никога не е имало, което се явява значителен проблем пред развитието на горския сектор в България. Затова е необходимо да се изготви методика за оценка на горските пътища във България, която да даде актуална информация за дължината, габарита, настилката, инженерните съоръжения и най – вече състоянието на горските пътища.

Опитът на европейските страни при строителствотo на горски пътища в планински и равнинни условия

  д-р инж. Светозар Маджов, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ институт за гората; инж.  Любислав Ковачев “Кавеко инженеринг” ООД Настоящият преглед на опита на европейските страни при строителствоto на горски пътища има за цел да се представи опитът на водещите европейските страни при строителствоto на горски пътища  в различни условия. В настоящата статия сме разгледали опита…

Бра, един специален и вкусен град

Бра е специален град. Намира се в Северозападна Италия, близо до границата с Франция, близо до Алпите и близо до сърцата на много любители на сирене. Сирене? Да, като всички планиниски райони и Пиемонт, в който се намира Бра, се слави с много сирена, които всъщност са „мляко във всичките му форми“, както казват от Slow Food. От 20 до 23 септември тази година цялото градче, което има 30 хил. жители, стана световна столица на сирената с изложението Cheese.

ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ)

 ЗАКОН за устройство на територията Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 36 от…
keyboard_arrow_up