Петкова Консулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзортърпимост и узаконяване на незаконното строителство, оценка на съответствието на инвестиционните проекти,  преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

Фирмата е оправомощена да извършва строителен надзор в проектирането и строителството, притежаваща свидетелство № СК – 344/29.12.1999 г., издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През 2004г фирмата е пререгистрирана в „Петкова Консулт” ООД и е лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор – Удостоверение № РК 0260/03.07.2019г., издаден от Дирекция национален строителен контрол със срок на валидност на лиценза 03.07.2024г. за всички видове и категории строежи. Подписването на договор с фирма за строителен надзор е задължително при строителството на сгради от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължително, но е препоръчително. Предимствата за клиентите със сгради 5-та, които имат договор със строителен надзор сме описали в раздела надзор в строителството.

През всичките 25 г. на своето съществуване екипът на Петкова Консулт се е стремял да защитава интересите на своите клиенти в целия процес на строителството чрез инструментариума на строителния надзор. От една страна се стремим да подпомогнем клиента да избере оптималният за неговите нужди проект в добър за него обем. След това съблюдаваме този проект да бъде изработен професионално и следим да бъдат избегнати както всички рискове пред техническите изисквания, така и преоразмеряването на проекта, което води до излишно оскъпяване на строежа. Като гаранция за това „Петкова Консулт” ЕООД е лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация (надзор в проектирането), което е задължителна предпоставка за издаване разрешение за строеж на сградата и гарантира качеството на изготвения проект.

Следващата стъпка е същинското строителство, където осъществяваме надзор в строителството. Нашето участие в процеса започва още в самото му начало съгласно Чл. 157. от ЗУТ  с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Ние отговаряме за правилното изпълнение на одобрените проекти, проверяваме дали се влагат предвидените по проект материали и съблюдаваме за качественото изпълнение на строително – монтажните работи. В процеса на строителство изготвяме всички необходими актове и документи и накрая изготвяме окончателен доклад до ДНСК (за строежите от I до III категория) или Столична община(IV и V категория), за което имаме Удостоверение № РК 0260/28.08.2014г. Всичко това гарантира качествено изпълнение на строежа и безпроблемно въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване от ДНСК или Удостоверение за въвеждане в експлоатация от СО.

Друга често търсена услуга е изготвянето на експертизи относно законността на извършеното строителство и възможността за узаконяване на различни строежи. В част от случаите сградите разполагат с непълен набор документи и ние изготвяме необходимите актове, окомплектоваме преписката съгласно изискванията към датата на издаване разрешението за строеж и въвеждаме сградата в експлоатация. Ако сградата няма разрешение за строеж процесът на узаконяване преминава през няколко основни етапа през които ние от „Петкова консулт“ ЕООД активно участваме (за повече информация се свържете с нас на контакти).

„Петкова Консулт“ ЕООД извършва за своите клиенти и услуга по преустройство и смяната на предназначение на дадено помещение или сграда в друг тип обект. Процесът на преустройство и/или промяна предназначение на помещение или имот в търговски обект, офис, жилище или нещо друго преминава през следните основни етапи, през които ние екипът на „Петкова консулт“ ЕООД активно участваме в целия процес.

Лого на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-8554-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент: ПЕТКОВА КОНСУЛТ ООД, ЕИК: 131316225
Обща стойност: 5 194.00 лв., от които 4 414.90 лв. европейско и 779.10 лв. национално съфинансиране.
Начало: 20.08.2020г.
Край: 20.11.2020г.

keyboard_arrow_up