Строителен надзор и други услуги свързани със строителството

“Петкова консулт” ЕООД е оправомощена да извършва строителен надзор в строителството, притежаваща свидетелство № СК – 344/29.12.1999 г., прелицензирана с Удостоверение № РК 0260/28.08.2014г., издаден от Дирекция национален строителен контрол.

Строителният надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория, а за сградите от пета категория не беше задължителен да началото на 2019г., но  с промените на ЗУТ от 2019 в обхвата на строителния надзор бяха включени и строежите от пета категория. Това значително улеснява строителството и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация. (Повече информация за въвеждането в експлоатация на сградите от 5-та категория има в края на страницата или се свържете с нас на контакти)

Задълженията на консултанта(строителния надзор) започват още преди започването на същинското строителство. Съгласно

Чл. 157 от ЗУТ (2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 и лицето, упражняващо строителен надзор за обекта. Както се вижда строежът не може да започне без лицензирана фирма за строителен надзор, която да изготвя и подписва актове и да завери заповедна книга.

 Строителен надзор

Строителен надзор – услуги

Строителния надзор е задължителен участник в строителния процес, който гарантира качествено изпълнение и безпроблемно въвеждане на строежа в експлоатация. Той изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството до завършването му и изготвя окончателен доклад (Акт 16) за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Съгласно Чл. 168. от ЗУТ 

(1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

 1. законосъобразно започване на строежа;
 2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3;
 4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до пета категория.

(3) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Строителният надзор (чрез своите специалисти) е задължен да следи за осигуряване на съществените изисквания за носимоспособност, която се осъществява чрез контрол на качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строително – монтажни работи. Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Затова и при изготвянето на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въеждане на строежа в експлоатация ние издаваме становища по части пожарна безопасност  и хигиена, с което се избягва необходимостта от присъствието на инспектори от ХЕИ и ПАБ.

Съгласно  Чл. 169. от ЗУТ

(1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

 1. носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
 2. безопасност при пожар;
 3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
 4. безопасна експлоатация;
 5. защита от шум и опазване на околната среда;
 6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение

Тук са представени основните стъпки, които трябва да се извървят в процеса на строителство на всеки строеж, включително и тези от 5-та категория:

 • Откриване на строителна площадка Акт 2 и заверка на Заповедна книга;
 • Следим за пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • Следим за коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществените изискванията към строежите;
 • Следим за качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
 • Проверяваме правилно изпълнение на строително – монтажни работи;
 • Фирмата отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №3/31.07.2012г.,  за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това;
 • След завършване на сградата на груб строеж изготвяме и заверяваме Акт 14;
 • изготвяме на технически паспорт на сградата;
 • Приемане на обекта и издаване на становища по всички части, включително за пожарна безопасност(ПАБ) и хигиена, опазване на здравето и живота на хората (ХЕИ);
 • След завършване на строежа, съставяме констативен акт по чл. 176 от  ЗУТ (Акт 15);
 • Технически паспорт на строежа по чл. 176;
 • Изготвяме окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16);
 • Осъществяваме необходимите контакти за съставяне акт обр.  16;
 • Подпомагаме дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

След като разяснихме основните задължения на строителния надзор бихме искали да дадем повече информация за въвеждането в експлоатация на сградите от 5-та категория. Както казахме и по – рано строителния надзор на сградите от пета категория вече е задължителен, а не както до сега – препоръчителен. Когато строежът се осъществява без да бъде контролиран от надзорна фирма качеството на вложените материали и извършените строително – монтажни работи се контролира основно от собственика, което не винаги е възможно поради липсата на познания за строителния процес. Освен това когато Инвеститорът нямаше договор със строителен надзор изготвянето и заверката на актовете беше отговорност на строителя и инвеститора. Контактите със специализираните контролни органи също трябва да се осъществява от Инвеститора. При завършване на обекта е нужно да се съберат и подпишат всички актове, становища, сертификати и други документи и да се изготвят Акт 15, Акт 16 и Технически паспорт. Всичко това изисква много време и усилия и изисква много добро познаване на законите и значителен професионален опит.

Когато осъществяваме строителен надзор ние изготвяме и подписваме всички актовете и протоколи по време на строителството, издаваме всички необходими становища и документи и въобще следим за законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа. Така ние защитаваме интересите на клиента и ГАРАНТИРАМЕ качественото изпълнение и безпроблемното въвеждане в експлоатация на строежа и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

keyboard_arrow_up