Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от “Петкова Консулт” ЕООД подпомагаме своите клиенти.

Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж ( съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Тези специалисти  преглеждат представения проект и  и с подписите си гарантират че проекта отговаря на нормативните изисквания. Нашите специалисти се събират, преглеждат проекта и при изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти дават своите становища по всички необходими специалности, включително по части пожарна безопасност  и хигиена, с което се избягва необходимостта от съгласуване на проектите от ХЕИ и ПАБ. Нашите специалисти проверяват количеството и качеството на представената проектна документация и с подписват и подпечатват проектите с което гарантират че проектът отговаря на техническите и нормативни изисквания. Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, който се входира в общината заедно със проектите по всички специалности и Главният архитект е задължен да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок.  

За строежите от четвърта и пета категория Оценката за съответствието на проекта от строителен надзор не е задължителна. Възможно е проектът да бъде входиран в съответната община и да се чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от четвърта и пета категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок. Оценката на съответствието спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци. 

Когато „Петкова Консулт“ ЕООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти нашите специалисти следят относно:

 • законността на заварените строежи в имота;
 • законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;
 • съгласуваността на пред проектни проучвания или идеен проект;
 • спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;
 • Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт
 • спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;
 • съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • съгласуваността между отделните части на проекта ;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

При желание от страна на клиентите екипът на „Петкова Консулт“ ЕООД може да извърши и следните други услуги:

1. Съгласуваме  проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:

 • „ЧЕЗ  разпределение България” АД;
 • „Софийска вода” АД;
 • Топлофикация София ЕАД;
 • газоразпределителни дружества;

2. Съгласуваме  проектната документация с контролни органи като ги  подпомагаме при издаване на  указания за проектиране и консултираме целия процес на одобрение на проектите.

 • Общините
 • РИОКОЗ (Бивше ХЕИ)
 • РИОСВ (околна среда)
 • Пожарна и Аварийна Безопасност (ПАБ)
 • Българска агенция по Безопастност на храните
 • Зелени системи
 • Улично осветление
 • БТК


keyboard_arrow_up