Удостоверение за търпимост – търпимост и узаконяване на къща

“Петкова консулт” ЕООД притежава капацитетът, нужния опит и висококвалифицирани експерти да извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и да  дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

В зависимост от вида на строежа, периода когато е извършено строителството и наличието или отсъствието на строителни книжа незаконните строежи съвсем условно могат да се разделят на няколко вида:

  • Жилищни сгради (къщи, кооперации, въобще всякакви постройки) за които има издадено разрешение за строеж и одобрени проекти и които са изпълнени съгласно одобрения проект НО са построени без последващата строителна документация и не са въведени в експлоатация – тук Осъществяваме Строителен надзор и изготвяме всички необходими актове и протоколи  и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въвеждане на строежа в експлоатация;
  • Жилищни Сгради (къщи, кооперации, въобще всякакви постройки)   за които има издадено разрешение за строеж и одобрени проекти, но които СЕ РАЗЛИЧАВАТ (може и несъществено) от одобрения проект и които са построени без последващата строителна документация и не са въведени в експлоатация – пресъгласуваме проектите като екзекутиви и след това съществяваме Строителен надзор и изготвяме всички необходими актове и протоколи  и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въвеждане на строежа в експлоатация;
  • Незаконни сгради (най – вече къщи, но и други постройки) за които НЯМА одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, но които подлежат на амнистия за незаконните строежи и подлежат на узаконяване – активно съдействаме за издаване на Удостоверение за търпимост на сграда – извършва се контролно заснемане, доказва се периода на извършване на строителството, подготвя се преписката и се подава в общината, където ние се ангажираме с  издаването на Удостоверение за търпимост;
  • Незаконни индустриални сгради (цехове, работилници, сервизи, складове) или селскостопански постройки и линейни обекти (външен водопровод, външен канал (външни ВиК връзки); външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.)  за които няма никакви или има непълна строителна документация. Това е често срещан проблем при приватизацията или реституцията на промишлените обекти – често документацията с която са раздържавени е непълна или изобщо не е налична. Тук нашият екип се ангажира да събере, сортира и изготви нужната проектна документация и да осъществи Строителен надзор и да изготви всички необходими актове и протоколи  и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въвеждане на строежа в експлоатация
  • Всякакви други обекти, като за повече информация се свържете с нас на контакти или вижте нашите обекти.

Процесът на узаконяване на един незаконен строеж преминава през няколко основни етапа, които ще разгледаме накратко по – долу и през които ние екипът на „Петкова консулт“ ЕООД активно участваме в целия процес (за повече информация се свържете с нас на контакти):

Узаконяване и административно-правни услуги

  1. Особено голямо значение има периода в който е извършено незаконното строителство. С изменение на ЗУТ – § 127. (1), влезли в сила на 26.11.2012г., се удължи срока на актове за узаконяване за всички сгради от 1987г. на 31.03.2001г.  Това по същество представлява амнистия за незаконните строежи, построени до 31.03.2001г. при определени условия;
  2. Втората стъпка е оценка дали са спазени изискванията на градоустройството: най – честите проблеми са свързани с намалените отстояния от съседите, прекалено голямата височина на сградата,  прекалено плътното застрояване и др. Тук е и първото ни задължение като консултант – да установим дали сградата може да се узакони иили не и ако може, то да поемем ангажимента да извършим необходимите стъпки за узаконяване на обекта;
  3. И накрая трябва да се провери дали имотът в който се намира сградата е в регулация или не. В част от случаите дори имотът да не е в регулация е възможно да  се узакони  постройката, но тук е необходимо да се направят сериозни проучвания на възможността за узаконяване на имота и вкарването на имота в регулация.

Към настоящият момент единствено възможно е издаването на Удостоверение за търпимост на сграда, като препоръчваме на нашите клиенти да бързат с процедурата поради реалната възможност тази практика да бъде прекратена в близко бъдеще. Що се отнася до самото узаконяване доскоро имаше два различни подхода за узаконяване на незаконните строежи, като ние препоръчвахме кой от двата е по – подходящ за всеки конкретен обект.

1. Удостоверение за търпимост на сграда – извършва се контролно заснемане, доказва се периода на извършване на строителството, подготвя се преписката и се подава в общината, където ние се ангажираме с  издаването на Удостоверение за търпимост. Търпимостта е регламентирана в ЗУТ § 127. (1)

ЗУТ § 127. (1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Сграда с удостоверение за търпимост не подлежи на глоби и не може да бъде премахната. Сграда в режим на търпимост  може да бъде прехвърляна, продавана и въобще може да фигурира в нотариални актове, но не може да се пристроява и надстроява.  Предимствата на удостоверението за търпимост пред акта за узаконяване е че при удостоверението не се налага глоба, която при акта за узаконяване е до 10 000 лв. и по – важното е че при отказ за издаване на удостоверение за търпимост няма последствия за собственика, докато при отказ за издаване на Акт за узаконяване се издава предписание за премахване на сградата.

2. Акт за узаконяване. Процедурата включва глоба, доказва се периода на извършване на строителството и се изготвя проект „Заснемане за узаконяване“, който се внася в общината за съгласуване, като ние се ангажираме с издаването на Акт за узаконяване и издаване на разрешение за ползване. Алинея 2 на § 127 от ЗУТ предвижда и възможност за узаконяване на сгради, строени до 25.07.2003г

ЗУТ § 127. (2) Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.

ЗУТ § 184. (1) Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.

Важно е да се отбележи още веднъж, че срокът за процедурата с Акт за узаконяване изтече и вече не е възможно да бъде извършвана.

keyboard_arrow_up