Фотограф: Надежда Чипева

Дневник

Чуждите инвестиции продължават да се свиват, а текущата и капиталовата сметка на платежния баланс за първото полугодие е силно положителна. Това показват данните на БНБ за януари-юни.

Документ

Прессъобщението на БНБ

Изтегляне

Текущата и капиталовата сметка възлиза на 602.8 млн. евро (1.5% от БВП) при дефицит от 889.8 млн. евро (2.5% от БВП) същия период на миналата година. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (с 865.9 млн. евро). Търговското салдо за полугодието е отрицателно, но се подобрява значително на годишна база. За януари-юни вносът надхвърля износа с 488.2 млн. евро (1.3% от БВП), докато през същия период на миналата година отрицателното салдо е било 1.354 млрд. евро (3.8% от БВП).

Само за юни обаче вносът е бил по-голям от износа със 175 млн. евро, при 155.1 млн. евро година по-рано.

Салдото по услугите за януари – юни е положително в размер на 658.7 млн. евро и е с близо 270 млн. евро по-добра на годишна база.

Преките инвестиции в чужбина са били 31.6 млн. евро при 89.3 млн. евро за януари – юни 2010 г.
Основно поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията преките чуждестранни инвестиции в страната са се увеличили само със 7.9 млн. евро при ръст от 532.7 млн. евро (1.5% от БВП) за януари – юни 2010 г.

Привлеченият за периода дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) е 296.1 млн. евро. Той е по-нисък със 152.3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2010 г. (448.5 млн. евро). Постъпленията от
инвестиции на чуждестранни лица в имоти са в размер на 97.7 млн. евро, при 98.7 млн. евро за януари – юни 2010 г.

За полугодието нетният друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен от 380.3 млн. евро, при минус 38.6 млн. евро за същия период на 2010 г. На база на предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба се оценява на 92 млн. евро при 122.8 млн. евро за същия период на 2010 г.

Трябва да се има предвид, че предварителните данни за инвестиции ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие и годишните данни на НСИ, уточняват от БНБ.

Резервните активи на БНБ (общият платежен баланс) се увеличават със 130,9 млн. евро през юни 2011 г. спрямо намаление със 140,3 млн. евро за съпоставимия месец на миналата година. Основната причина за подобрението е нетното увеличение на трансферите по еврофондовете от Европейския съюз, които нарастват с около 200 млн. лв. на годишна база през юни. Минимално подобрение с 28 млн. евро на годишна база до нетен приход от 267 млн. евро за юни 2011 г., отчитат приходите от чуждестранен туризъм (пътувания).
Преводите от българите в чужбина са за нетно 67.8 млн. евро през юни 2011 г. спрямо за 66.5 млн. евро за същия месец на миналата година.

Автор: в. Дневник

keyboard_arrow_up