Пресъхва притокът на ПЧИ в България

Автор: Михаил Андреев / 18.02.2011

Данните на БНБ за притока на ПЧИ през 2010 г. оправдаха предварителните очаквания за драстичен спад на потока към България. През изминалата година в страната са влезли 1,359 млн. евро, което представлява годишен спад от 58.6%. Това пък е рекордно високо годишно понижение на притока на ПЧИ от 1997 г. Спадът се оказва дори по-висок спрямо този през кризисната 2009 г., когато ПЧИ в страната бяха 3,282 млн. евро или половината от размера за 2008 г. И докато през 2009 г. отливът можеше да се отдаде на повишен инвестиционен риск поради глобалната криза, то не би следвало това да е валидно и за 2010 г., когато вече е налице макар и малък икономически растеж. Рекордно ниско е и нивото на ПЧИ като дял от БВП – 3.8%. Очакванията на правителството са това съотношение да достигне 5% за 2011, почти толкова, колкото през 1998 г.

По отношение на отрасловата структура най-голям приток (453 млн. евро) на ПЧИ има в преработващата промишленост. Инвестициите в трите отрасъла – финансово посредничество, недвижими имоти и търговия, които в годината преди кризата бяха 2/3 от общите поток на ПЧИ, през 2010г формират едва 5.5%. Притокът на ПЧИ в сектора на производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода изглежда относително най-стабилен, понижавайки се с 13.6% на годишна база за 2010 г.

Разбира се България не е изключение по отношение на отлив на чуждестранни инвестиции през 2010, но както се вижда от таблицата е с най-голям годишен спад в сравнение със страни от региона. Турция, дори успява да привлече повече ПЧИ през 2010 спрямо 2009.

Приток на ПЧИ към страни от региона (млн. евро)
2009 2010 % изменение
Турция 6,184 6,544 6%
Румъния 3,488 2,596 -26%
България 3,282 1,359 -59%
Хърватска 1,690 1,170 -31%
Сърбия 992 595 -40%
Черна Гора 967 556 -42%
Албания 693 545 -6%
Босна и Херцеговина 454 359 -21%
Македония 196 170 -13%
Източник: централни банки на страните, изчисления на ИПИ
*Данните за Албания и Босна и Херцеговина за 2010 са за период Яну-Сеп т Яну-Ное

Притокът на  ПЧИ в страната едва ли скоро ще достигне годишните нива преди кризата и това е свързано с изменението на цялостната икономическа обстановка. В годините на висок икономически растеж по-голямата част от ПЧИ инвестициите бяха насочени към сектори позволяващи реализиране на бързи печалби. Присъединяването на страна към ЕС също е дало своя еднократен положителен принос.

Драстичната промяна на икономическата среда обаче изисква съответна промяна  по отношение на инвестиционния политика. Очакваното възстановяване на икономиката и поддържането на макроикономическа стабилност са необходими, но недостатъчни условия за „съживяването” на чуждестранния интерес към страната.

Правителството следва да предприема бързи стъпки по отношение на цялостното подобряване на бизнес средата. Крачка в тази посока са гласуваните от кабинета промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейности. Повече усилия следва да се насочат към ускорено изграждане и модернизиране на пътната инфраструктура. Има сериозна опасност забавянето при изпълнение на проекти финансирани по ОП „Транспорт” да лиши България от достатъчно финансиране за изпълнение на ключови проекти като строителство на магистрали и скоростни ж.п. трасета. Реално усвоените средства по програмата за периода 2007-2010г. са едва 5.7% от предвидените за 2007-2013. Нерешителните действия на правителството е още една чувствителна тема, която не остава незабелязана от чуждите инвеститори. Липсата на последователност и наличието на разнопосочните сигнали, особено по отношение на данъчната политика, няма как да вдъхват доверие и сигурност. Преди да се харчат пари за каквито и да било маркетингови кампании в управляващите трябва да имат предвид че ежедневната им работа е най-голямата реклама на страната.

keyboard_arrow_up