Автор: Мария Пъдева

Предишна снимка1 2 3 4 5Следваща снимка

Основните направления, определящи за постигането на по-добра икономическа стабилност на България, са подобряване на транспортната инфраструктура, ефективността на управление, правната сигурност и борбата с корупцията.

Това показват резултатите от традиционната анкета, обявени от председателя на Германско-българската търговско-индустриална камара д-р Митко Василев.
Анкетата е анонимна и в нея са взели участие общо 68 водещи български и германски компании, членове на търговската камара. Целта на проучването е да даде информация доколко успешна е била изминалата година и какви са очакванията на чуждестранните инвеститори за 2011 г.

Оценката за настоящата икономическа обстановка в България е задоволително.
Има индикации, които карат инвеститорите да смятат, че България излиза от кризата – болшинството от фирмите са отчели ръст на стокообмена през 2010 г., цели 58.2% от анкетираните очакват ръст на оборота и за 2011 г. Прогнозира се и увеличаване на износа, като едва 6.9% от анкетираните очакват спад. Оптимистично е и положението по отношение на броя на заетите – 41.8% от предприятията желаят да увеличат броя на служителите си и само при 17.9% от анкетираните се предвиждат съкращения на персонала.
По-песимистична е нагласата във връзка с инвестиционните разходи, тъй като при една трета от запитваните през 2010 г. е имало увеличаване на тези разходи. Това, което се предвижда за 2011 г., е запазване на тези нива и показва една предпазливост на фирмите по отношение на инвестициите.
Като най-значими за инвеститорите фактори са посочени добрата квалификация на работната ръка, правната сигурност, ниското ниво на корупция, атрактивната и ефикасна данъчна система, коректността при плащанията и добрата инфраструктура.
Ниската данъчна ставка прави България привлекателна за чуждестранни инвестиции, но много от компаниите отчитат като минус забавянето при възстановяването на ДДС.

С най-голяма тежест при вземане на решение за инвестиции е посочена борбата с корупцията.
Инвеститорите отчитат положително предприетите мерки за намаляване й, като оценката по тази точка се е покачила от „среден 3“ през 2005 г. на „добър 4“ за 2010 г. Транспортната инфраструктура остава слабо звено и очакванията на немските инвеститори са за подобряване в тази насока. Те са на мнение, че добрата и надеждна инфраструктура би добавила повече стойност на инвестициите и ще подобри бизнес климата в България.
Интересни са резултати от анкетата по отношение на човешките ресурси. Важен фактор при взимане на решение за инвестиция е посочена квалификацията на служителите. Разходите за работна ръка са важни, но приоритет за инвеститорите остава тяхната квалификацията. В тази насока близо 42 на сто от членовете на камарата желаят да увеличат броя на служителите си, като досега германските компании са открили в страната около 50 000 работни места.
В повечето области инвеститорите все още виждат необходимост от вземане на мерки. Към слабостите в България се причисляват лошото състоянието на инфраструктурата, неефективното управление, недостатъчната правна сигурност и корупцията. Интересен факт е, че тази оценка не се е променяла от 2005 г., когато анкетата на ГБИТК е проведена за първи път.
Обобщените резултати от проучването, проведено паралелно в още няколко страни от Централна и Източна Европа, показват, че

България е на 7-о място от общо 10 държави в региона
по показателя бизнес климат. Лидер е Естония, следвана от Латвия, Литва и Словакия. На последните места след България се нареждат Унгария, Румъния и Албания.
Към момента абсолютен лидер в търговията с Германия е Полша – около 66 млрд. евро, следвана от Русия (която измества Чехия) – 58 млрд. евро. Българският стокообмен с Германия е 3.9 млрд. евро, но по думите на д-р Митко Василев камарата работи за привличането на нови германски компании от мебелната, текстилната и ВЕИ промишленост, които да инвестират у нас.
Повечето германски инвестиции в момента са насочени главно към възобновяемите източници на енергия (зелена енергия), опазване на околната среда и иновационни технологии.
В Германско-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) членуват над 450 фирми инвеститори и това я превръща в най-голямата двуезична външнотърговска камара в България.

Проучването

Анкетата е анонимна и е проведена онлайн сред 16 индустриално-търговски камари в Централна и Източна Европа. България като част от тази система на търговските камари участва в анкетата от 2005 г. насам. Тази година в проучването за икономическото състояние на България участват 68 водещи български и германски компании, 72% от тях са малки и средни предприятия с до 250 работника, а останалите 28% са големи предприятия с над 250 работника.
Участвалите в допитването фирми са активни в следните сектори:
34.2% в сферата на услугите
24.1% индустрия
17.7% търговия
13.9% строителство
10.1% енергетика и водоснабдяване

 

keyboard_arrow_up