Автор на проекта е „Пътпроект 2000“

„Днешният Лъвов мост е построен през 1890 година. Софиянци, които винаги са обичали да правят вицове, забелязвали, че блестящите на слънцето нови бронзови лъвове нямат езици. Те дълго време разпространяваха вица, че на лъвовете отрязали езиците, за да не могат да кажат колко е откраднато при постройката на моста.“ Така пише Георги Каназирски – Верен в своята „София преди 50 години“, издадено през 1947 г. с илюстрация на Александър Божинов.

В днешно време чувството за хумор по-често се заменя и замества от протести и обжалвания. Проектът за транспортния възел „Лъвов мост“ също беше коригиран, активността на гражданите беше концентрирана върху археологията.
За проекта разказва строителният надзор.

Новият площад „Лъвов мост“ съчетава три вида транспорт и е един от най – важните транспортни възли в столицата, разположен съвсем близо до идеалния център на София.  Близостта на Женския пазар и Централна гара и фактът че на това място спират автобусите от северните, западните и източните квартали от една страна и връзката с метрото и трамваите от друга превръщат площада в своеобразна порта на пристигащите и заминаващите от София. Отделно че това е и входът за града за жителите на общините „Надежда“, „Връбница“ и „Сердика“, ето защо реконструкцията и обновяването на площада предизвикват такъв интерес в жителите и гостите на Столицата.

Кръговото кръстовище
е съобразено със съществуващите габарити на бул. „Сливница“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“. Техническите параметри на кръговото кръстовище са следните:
– вътрешен радиус 43.50м, външен радиус 52.50 м
– две ленти по 4.50 м в кръговото движение с габарит 9м
– две входящи и две изходящи ленти, широки по 3.50 м, по бул. „Сливница“ от северната и южната страна на кръговото кръстовище, като от северното платно изходящите са с ширина по 4 метра
– две входящи по 2.85 м и две изходящи ленти, широки по 3м, по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от северната и южната страна на кръговото кръстовище.
На второ ниво преминават два транспортни подлеза по бул. „Сливница“ със светъл отвор 8м и височина ~ 4.8м. Покритата част на подлезите е 112 мв северното и е 102 м в южното платно, след което се изпълняватоткрити рампи.

Двата тунела
– северен и южен, преминават под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и са над новопроектираното метро. Тунелите са с габарит 7м (две платна по 3.5 м) и служебни тротоари по 0.50м. Платната по бул. „Сливница“ на ниво са също с габарит 7м и служебен тротоар към тунелите – 0.75 м. Северното платно на булеварда в посока ул. „Г.С. Раковски“ навлиза в сега съществуващия тротоар, тъй като северният тунел запазва съществуващия дубльор на левия владайски канализационен колектор.
Съществуващите спирки на МГТ се изместват и се довеждат по-близо до подлезите, водещи до новопостроената метростанция.
В проекта е предвидено релсовият път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ да се демонтира. След изграждането на кръговото кръстовище и тунелите релсовият път ще се монтира по съществуващото положение с минимална нивелетна промяна.

На трето ниво под реката
минава двупътен метротунел (по бул. „Княгиня Мария Луиза“) и пешеходен подлез, които са изградени.
Откритите транспортни подлези при денивелация до 1.5 м между нивелетите на директно и локално платно са решени с подпорни стени. Пътното трасе е върху пътно легло.
Откритите транспортни подлези при денивелация, по-голяма от 1.5 м, между нивелетите на директно и локално платно са решени със стоманобетонова U-образна рамка – стени и дънна плоча. Връзката стени-дъно е запъване. Пътното трасе е върху дънната плоча.
Покритата част на подлеза е затворена стоманобетонова кутия от дънна плоча, стени и покривна плоча. Връзката стени-дъно и стени-покривна плоча е запъване. Пътното трасе е върху дънната плоча.
Мостовете са сектори от пръстен, изнесени асиметрично в южна посока, с габаритна ширина (радиална) – пътно платно 9 м и два тротоара по 1.50 м. Средна дължина по оста ~ 28.15 м за западния мост и ~ 28.75 м за източния мост. Долното строене са колони Ф60, фундирани върху пилоти. Двата моста са идентични и са проектирани като рамкови – състоят се от 2 двойки наклонени стойки с диаметър 80 см и пътна плоча с дебелина 60 см, изтъняваща към края в зоната на тротоарите. Над стойките се реализира „напречна греда“ (скрит ригел) с несиметрични вути. В двата края на мостовете са проектирани т.нар. балансиращи плочи, чрез които се осъществява връзката между мостовата конструкция и стоманобетоновите покривни плочи на тунелните конструкции.
С новото комуникационно решение се засяга инженерната инфраструктура и се налага реконструкция и изместване на попадащите в обсега му инженерни мрежи и съоръженията.
Строително–монтажните работи стартираха на 17 февруари 2014 г. , като се работеше по северното платно на бул. „Сливница“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Г.С.Раковски“.

Археология
По време на строително–монтажните работи бяха откриха римски останки, датирани от 2-4 век.
Ще бъдат експонирани Северен устой на Римски мост“, от южната страна „стъпка“ на мост, както и други открити архитектурни детайли.
Материала подготви
Татяна ДОБРЕВА, „Софинвест“

Изпълнени към септември 2014 г. дейности
Ел.снабдителна мрежа:
Нова тръбна РVC мрежа е изградена за засегнати кабели СрН 10 кV и за кабели НН 1 кV. Положени са 9 бр. PVCтръби по югоизточния бряг на реката, успоредно на непроходимия колектор за 110 кV. Изградена е нова пасарелка между п.т.46 и п.т. 47 над р. Владайска, като на нея са монтирани 9 бр. стоманени тръби за преминаване на ел.съоръжения.
Положени са 3625 м РVС тръби и 270 м стоманени тръби. Изгеглен е 470 м кабел НН-1кV Изградени са 61 бр. шахти.*
Контактна мрежа: Изпълнени са стълбовете за контактната мрежа.
Улично осветление: Изградена е пасарелка премостваща р.Владайска, която служи за опора на тръбните пакети съдържащи кабелите по части електро, телекомуникации и улично осветление. Доставка и монтаж на Fe тръби за пасарелка – 90 м. Изградена е 235 м РVС мрежа.
Телекомуникации: За засегнатите от пътното решение кабели по северния тротоар на бул. „Сливница“ и пресичащите северното платно е изградена нова тръбна РVC мрежа, в която са изтеглени новите кабели. Доставка и полагане на 115 м PVC тръби в бетонов кожух и 84 м стоманени тръби. Направа на 4 бр. кабелни шахти. Изтегляне на 650 м кабелв PVC тръбна мрежа.
Канализация: Новоизградения Ляв Владайски колектор 300/150 по северното платно на бул. „Сливница“ започва от новоизградената СРШ 1 на съществуващия Ляв Владайски колектор 80/120, минава през инсталационния коридор оставен за канализационен колектор при изграждането на Метростанция 7 и се зауства чрез новоизградената шахта РШ 9 в съществуващия Ляв Владайски колектор 60/90. Новоизградения Ляв Владайски колектор е с дължина 426,43 м. По трасето на новия колектор са изпълнени 9 бр. ревизионни шахни. Превключени са съществуващите сградни отклонения към новия колектор. Превключени са съществуващите улични канали на напречните улици.
С реализацията на транспортния тунел се засяга съществуващия отливен канал 220/145. Изпълнена е РШ 10 върху съществуващия отливен анал 220/145 и от нея се изгради нов отливен канал 350/100, който зауства в бермата на корекцията на р.Владайска.
За направата на Ляв Владайски колектор в зоната на преминаване през инсталационния колектор на Метростанция 7 са положени 74,80 м стъклопластови тръби. За изграждането на монолитно стоманобетоново сечение 300/150 е вложен 1225 куб.м бетон кл. В 25 и 235 куб.м бетон кл. В 12,5. Вложена е 160 т стомана. За изграждането на ревизионните шахти е вложен 190 куб.м бетон кл. В 25 и 23 т. армировка – стомана.
Водопровод: Новоизграденият водопровод I-ви водопроводен ринг ф600 започва от съществуващия водопровод ф650 на бул. „Сливница“, минава през инсталационния коридор между транспортния тунел и метростанцията и се включва в съществуващия водопровод ф650. В началото и края на инсталационния коридор на МС-7 са изградени две камери, които са долепени до конструкцията на метростанцията и са съвместени с ревизионните шахти на Новоизградения Ляв Владайски колектор 300/150. Новоизграденият консумативен водопровод ф110 ПЕВП започва от съществуващият водопровод ф160 ПЕВП в източния край на площад „Лъвов мост“ и се включва в съществуващия водопровод ф 100 чуг. при ул. „Будапеща“. Дължината на новоизградените водопроводи е: с диаметър ф 600 чуг. – 444 м, с диаметър ф 110 ПЕВП – 202 м.
Топлопровод: Новият топлопровод преминава в съществуващ инсталационен колектор 400/240 в конструкцията на метростанцията, заедно с новия водопровод ф 600 ч.. От двете страни на този колектор са изградени камери със съответните входни люкове. След излизане от колектора топлопроводът продължава на изток и след края на транспортния тунел пресича северното платно, пресича р.Владайска върху самостоятелна стоманена пасарелка, пресича южното платно и се включва в съществуващото топлопроводно трасе. От двете страни на реката са изградени ревизионни шахти. Излят е 135 куб.м бетон кл. В 25 и 42 куб.м бетон кл. В 12,5. Вложена е 12 300 кг. стомана.
Конструкции: Към настоящия момент се изгражда транспортният тунел по северното платно на бул. „Сливница“ със светъл отвор 8,00 м /2 ленти х 3,50 м + 2 тротоара х 0,50 м/. Във височина габаритът е 4,80 м. Преминаването на директното пътно платно по бул. „Сливница“ под бул. „Княгиня Мария Луиза“ е решено с три типа стоманобетонова конструкция: покрит тунел, U-образна рамка в частта на рампите и подпорни стени при зоната с най-малка денивелация между бърза лента и локално платно. Фундирането за основната конструкция /тунели, подпорни стени и т.н./ е плоско. Изпълнени са 70 метра фундамент от тунелния профил на директното платно, 174 метра U-образна рамка в частта на рампите и 94 метра /2х 47м./ подпорни стени.
Източен и западен мостове: Работи се по северните сегменти на новите Източен и Западен мост. Приключи изпълнението на пилотите за устоите (16 броя), фундаментите на устоите и устоите на западния и източния мост. Изляти са стоманобетоновите пътни плочи на северните сегменти на западния и източния мост. Вложени са 570 м3 пълнежни, подложни и предпазни бетони В15, 230 м3 бетон за конструкция В30, 1730 м3 бетон за конструкция В 35, 300 м3 бетон за конструкция В 40, 270 т. стомана за армировка и 3525 кв.м хидроизолация.
За изпълнението на инженерната инфраструктура са изкопани и извозени 27 510 куб.м земни маси машинно и 11 790 куб.м земни маси ръчно.
keyboard_arrow_up