1. Декларация за собственост – нотариално заверена;
 2. Декларация, че няма неприключили преписки – нотариално заверена;
 3. Документ за собственост.
 4. Виза за проучване и проектиране за сграда (ако има изгребна яма и за нея виза);
 5. Одобрени проекти по части „Архитектура“, „Строително-конструктивна“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „ПБЗ“, „Геодезия“;
 6. Разрешение за строеж;
 7. Договори за строителство:

ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

 1. Обр. 1 – Протокол за предаване и приемане на одобреният проект и разрешение за строеж на изпълнение на конкретния строеж;
 2. Обр. 2 – Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
 • Проверка при ниво изкоп;
 • Проверка при ниво цокъл;
 • Проверка при ниво корниз;
 • Проверка при ниво било;
 1. Обр. 3 – Констативен акт за установяване на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
 2. Заповедна книга заверена;
 3. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване на основния репер на строежа;
 4. Акт обр. 6 за установяване категорията на почвата и действителните коти на извършени изкопни работи;
 5. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
 6. Дневник на бетоновите работи;
 7. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ че са постигнати изискванията на проекта;
 8. Преработка за въвеждане етапност на строежа;

СЕРТИФИКАТИ по част АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛНА:

 1. Бетон;
 2. Стомана;
 3. Всички употрбявани материали / кабели, тръби, изолации, тухли, керемиди /

СТАНОВИЩА ОТ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ДОГОВОРИ С ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА:

на “ЧЕЗ Разпределение България” АД

 1. Предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа
 2. Договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа с “ЧЕЗ Разпределение България” АД

на „Софийска вода“ ЕАД:

 1. Предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителната и/или канализационна система
 2. Договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация.

 

keyboard_arrow_up