НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки

Приета с ПМС № 249 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 59 от 19.07.2005 г., в сила от 19.07.2005 г.

кн. 10/2004 г., стр. 125; кн. 11/2004 г., стр. 467

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане на малки обществени поръчки.

(2) Малки обществени поръчки са обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1.  за строителство – не повече от 1 800 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 5 000 000 лв.;

2.  за доставки – не повече от 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 250 000 лв.;

3.  за услуги – не повече от 90 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 250 000 лв.;

4.  конкурс за проект – не повече от 30 000 лв.

(3) Стойността на поръчките се определя по реда на чл. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(4) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4 ЗОП финансират с повече от 50 на сто малка обществена поръчка за строителство или за услуги, свързани със строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на наредбата.

Чл. 2.  (1) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4 ЗОП могат да не провеждат процедура за възлагане на малки обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1.  за строителство – не повече от 100 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 200 000 лв.;

2.  за доставки – не повече от 30 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 60 000 лв.;

3.  за услуги – не повече от 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 40 000 лв.;

4.  конкурс за проект – не повече от 10 000 лв.

(2) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП могат да не провеждат процедура за малки обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1.  за строителство – не повече от 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 200 000 лв.;

2.  за доставки – не повече от 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 100 000 лв.;

3.  за услуги – не повече от 30 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – не повече от 60 000 лв.;

4.  за конкурс за проект – не повече от 20 000 лв.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителите са длъжни да изискат не по-малко от 3 ценови оферти, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1.  за възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4 ЗОП:

а) за строителство – над 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 90 000 лв.;

б) за доставки – над 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 30 000 лв.;

в) за услуги – над 10 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 20 000 лв.;

г) за конкурс за проект – над 3000 лв.;

2.  за възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП:

а) за строителство – над 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 100 000 лв.;

б) за доставки – над 25 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 50 000 лв.;

в) за услуги – над 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 30 000 лв.;

г) за конкурс за проект – над 10 000 лв.

Глава втора

ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 3.  (1) Малките обществени поръчки се възлагат в съответствие с принципите по чл. 2 ЗОП чрез открит конкурс, публичен търг, договаряне с покана, борсова сделка или открит конкурс за проект.

(2) (Попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Възложителите вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс или чрез открит конкурс за проект винаги когато не са налице условията за договаряне с покана по чл. 53, ал. 1 и когато обектът на поръчката не позволява възлагането й чрез публичен търг или чрез борсова сделка.

Чл. 4.  (1) Открит конкурс е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта.

(2) Публичен търг е процедура за възлагане на малки обществени поръчки за доставка, при която на всички заинтересувани лица се предоставя възможност да предложат цена по-ниска от началната тръжна цена.

(3) Договаряне с покана е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с не по-малко от 3 определени от него лица, освен в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 6, 8, 10, 11, 13 и 14.

(4) Борсова сделка е сделка по смисъла на чл. 45 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

(5) Открит конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, и всички заинтересувани кандидати могат да представят проекти.

Глава трета

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Откриване на процедура за възлагане на малки обществени поръчки

Чл. 5.  (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с което одобрява:

1.  обявлението и документацията за участие в процедурата – при възлагане чрез открит конкурс или чрез публичен търг;

2.  обявлението и конкурсната програма – при възлагане чрез открит конкурс за проект;

3.  поканата за участие в процедурата и документацията – при възлагане чрез договаряне с покана.

(2) Решението и обявлението по ал. 1, т. 1 и 2 и решението и поканата по ал. 1, т. 3 се изпращат до Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък „агенцията“, за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид при условията и по реда на Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Чл. 6.  (1) Обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:

1.  наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2.  вид на процедурата;

3.  обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;

4.  код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;

5.  място и срок за изпълнение на поръчката;

6.  условия и размер на гаранцията за участие, ако такава се предвижда, и на гаранцията за изпълнение на договора;

7.  критерии за оценка на офертите;

8.  място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

9.  място и срок за подаване на офертите, който не може да бъде по-малък от 21 дни;

10.  срок на валидност на офертите;

11.  място, дата и час на отваряне на офертите;

12.  дата на обнародване на предварителното обявление, ако има такова;

13.  дата на изпращане на обявлението.

(2) В обявлението възложителят може да предвиди и:

1.  ограничение за представяне на варианти в офертите;

2.  когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции – възможност кандидатите да подават оферти за всички или само за някои от тях;

3.  показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.

(3) Когато обектът на малката обществена поръчка включва няколко обособени позиции, една или повече от които са за стоки и/или услуги, чието производство или извършване е определено с акт на Министерския съвет за възлагане на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания, възложителят не може да ограничава кандидатите да подават оферти за всяка обособена позиция.

(4) Възложителят може да предвиди в обявлението и допълнителни изисквания за изпълнението на малката обществена поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и откриването на работни места за лица с увреждания, при спазване изискванията на чл. 9.

Чл. 7.  (1) Обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено съгласно образеца по чл. 17, т. 4 ЗОП.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Обявлението се обнародва в електронната страница на „Държавен вестник“ до 5 дни след изпращането му.

Чл. 8.  (1) Документацията за участие трябва да съдържа:

1.  решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;

2.  обявлението или поканата за малката обществена поръчка;

3.  пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4.  техническите спецификации;

5.  инвестиционните проекти, когато обществената поръчка е за строителство;

6.  показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

7.  образец на офертата, както и указание за подготовката й;

8.  проект на договор;

9.  проект на арбитражно споразумение, подписано от възложителя, когато той предлага такова.

(2) Методиката по ал. 1, т. 6 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

(3) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

(4) Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията.

(5) Документите по ал. 1, т. 7 – 9 се прилагат към документацията и на електронен носител.

Чл. 9.  Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

Чл. 10.  (1) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.  Възложителят е длъжен да отговори в 5-дневен срок от постъпване на искането.

(2) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването.  Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.

Раздел II

Оферти

Чл. 11.  (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Чл. 12.  (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на малка обществена поръчка има право да представи само една оферта.

(2) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта в офертата си.

(3) Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.

Чл. 13.  (1) Всяка оферта трябва да съдържа:

1.  удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност;

2.  доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

3.  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП;

4.  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

5.  подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;

6.  срок за изпълнение на поръчката;

7.  предлагана цена;

8.  декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;

9.  срок на валидност на офертата;

10.  списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

(2) При публичен търг офертата съдържа документите и данните по ал. 1, т. 1, 3, 4, 9 и 10.

(3) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1 – 4 и 10 се представят за всеки от тях.

(4) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1 – 5 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(5) Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по ал. 1, т. 2 – 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, офертата и документите към нея могат да се представят на официалния език на съответната страна.

Чл. 14.  (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася.

(2) Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика с офертата.

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.

Чл. 15.  (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.

(3) Възложителят може да изиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за малката обществена поръчка.

Раздел III

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 16.  (1) Подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на малки обществени поръчки се извършват от възложителя.

(2) Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите.

(3) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 3 години след приключване изпълнението на договора.

Чл. 17.  (1) Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид.

(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 18.  (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти.

(4) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

Чл. 19.  (1) Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които декларират, че:

1.  нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат;

2.  не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

Чл. 20.  (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.  Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Чл. 21.  (1) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:

1.  не е представил някой от необходимите документи по чл. 13;

2.  не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП;

3.  е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2.

(2) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидатите, за които е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочено от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

(3) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

(4) Комисията уведомява допуснатите до участие в процедурата кандидати за мястото, деня и часа на отваряне на ценовите оферти.  Кандидатите могат да присъстват при отваряне и обявяване на предложените цени.

Чл. 22.  Възложителят определя изпълнителя на малката обществена поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, определен в обявлението:

1.  най-ниска цена;

2.  икономически най-изгодна оферта.

Чл. 23.  При оценяване на офертите цената, предложена от кандидат – специализирано предприятие или кооперация на лица с увреждания, се приема за най-ниска, ако тя надхвърля с не повече от 10 на сто предложената най-ниска цена от друг кандидат.

Чл. 24.  (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1.  не са подадени оферти или няма допуснати кандидати;

2.  всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

3.  всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

5.  отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6.  установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

(2) Възложителят е длъжен в 7-дневен срок от решението по ал. 1 да уведоми кандидатите за прекратяването на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

(3) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

(4) При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 възложителят възстановява на кандидатите направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1.

(5) Процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг не може да се прекратява на основание ал. 1, т. 3.

Чл. 25.  Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия обект само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е оспорено или ако е оспорено и спорът е решен.

Раздел IV

Гаранции

Чл. 26.  (1) Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, ако това е предвидено в обявлението или в поканата за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

(3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на малката обществена поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.

(5) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е предприятие или кооперация на лица с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

Чл. 27.  (1) Гаранцията се представя в една от следните форми:

1.  парична сума;

2.  банкова гаранция.

(2) Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Чл. 28.  (1) Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

(2) Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка.

(3) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението за прекратяване.

(4) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, 2 и 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 29.  Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

1.  оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

2.  оспори решението на възложителя – до решаване на спора;

3.  (попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 31, ал. 3;

4.  в други случаи, посочени в наредбата.

Чл. 30.  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на малка обществена поръчка.

Раздел V

Договор за малка обществена поръчка

Чл. 31.  (1) Възложителят сключва писмен договор за малка обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката.

(2) Договорът за малка обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител.

(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в 15-дневен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на малката обществена поръчка.

(4) Не се допуска сключването на безсрочни договори за малки обществени поръчки.

Чл. 32.  (1) Договорът за малка обществена поръчка не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

1.  документите по чл. 47, ал. 6 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;

2.  документ за гаранция за изпълнение.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Чл. 33.  (1) Страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

(2) Възложителят може да прекрати договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 34.  (1) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора.

(2) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 17, т. 4 ЗОП.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за информация, оповестяването на която противоречи на закон.  В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

Глава четвърта

ОТКРИТ КОНКУРС

Раздел I

Откриване на процедурата и подаване на оферти

Чл. 35. (1) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) При провеждане на открит конкурс възложителят изпраща обявлението за малка обществена поръчка едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за представяне на офертите.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за обнародване не по-рано от 52 дни и не по-късно от 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията по чл. 6, ал. 1, налична към датата на изпращането му.

Чл. 36.  (1) При определяне на срока за представяне на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и с необходимостта от посещение на мястото на изпълнение.

(2) Когато в срока, определен за представяне на офертите, не постъпи оферта, възложителят може да го удължи най-много с 30 дни.

(3) (Попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 59 от 2005 г.) Всяка промяна в срока за подаване на офертите трябва да бъде обнародвана в електронната страница на „Държавен вестник“ и вписана в регистъра по реда на чл. 35, ал. 1.  Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване на промяната в „Държавен вестник“.

Раздел II

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 37.  (1) Комисията за провеждане на открития конкурс се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

(2) Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 6, ал. 1, т. 10.

Чл. 38.  (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.

(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите кандидатите се уведомяват писмено.

(3) Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 13, ал. 1, т. 10.

(4) Кандидатите, участващи в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3.

(5) Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

(6) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

(7) При отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения на кандидата, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

Чл. 39.  (1) Ако някой кандидат предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена.  Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

(2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

1.  оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2.  предложеното техническо решение;

3.  наличието на изключително благоприятни условия за кандидата;

4.  икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

(3) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията отстранява кандидата от участие в процедурата.

Чл. 40.  (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

(2) Когато възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

(3) Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Чл. 41.  (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1.  състав на комисията и списък на консултантите;

2.  списък на кандидатите и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3.  становищата на консултантите;

4.  резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително кратко описание на предложенията на кандидатите и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5.  класирането на кандидатите, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6.  дата на съставяне на протокола.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.

Чл. 42.  (1) Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

(2) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за отстраняването им.

(3) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на кандидатите в 3-дневен срок от издаването му.

(4) При писмено искане от страна на кандидат възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 41, ал. 1.  Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт.

Чл. 43.  (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

(2) При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Глава пета

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Раздел I

Откриване на процедурата и подаване на оферти

Чл. 44.  (1) Възложителят може да вземе решение за възлагане на малка обществена поръчка за доставка чрез публичен търг в случаите, при които качествените показатели и характеристики на обекта на поръчката са изчерпателно и точно определени по такъв начин, че кандидатите могат да предлагат само цена.

(2) При възлагане чрез публичен търг обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа:

1.  обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 9 и 12;

2.  началната тръжна цена;

3.  стъпката за наддаване, чрез която се намалява началната тръжна цена, определена от възложителя, и която се определя в размер между 1 и 10 на сто от началната тръжна цена;

4.  мястото, деня и началния час на провеждането на търга.

Чл. 45.  (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) При провеждане на публичен търг възложителят изпраща обявлението за малка обществена поръчка едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за представяне на офертите.

Раздел II

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 46.  Комисията за провеждане на публичен търг се назначава от възложителя след изтичането на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за провеждане на процедурата.

Чл. 47.  (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

(2) Лицата, които представляват кандидатите, подали оферти, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване.

(3) Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, без да отваря офертата му, а внесената от него гаранция се задържа.

Чл. 48.  (1) След откриването на процедурата комисията проверява съдържанието на подадените оферти.

(2) Председателят на комисията обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 и 2, като посочва конкретното основание.

Чл. 49.  (1) Преди да започне наддаването, председателят на комисията поканва последователно по реда на подаване на офертите всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.

(2) В случай че някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата, а внесената от него гаранция за участие се задържа.

(3) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил при условията на ал. 1 и ако откаже да предложи по-ниска цена.

Чл. 50.  (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от кандидатите на последователни суми, всяка от които е по-ниска от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал.  Последователността, в която кандидатите обявяват предложенията си, се определя чрез жребий.

(2) В случай че кандидатите потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, наддаването продължава между тях без стъпка на наддаване.  Ако никой от кандидатите не обяви цена, по-ниска от началната, процедурата се закрива и внесените от тях гаранции за участие в търга се задържат.

(3) В случай че кандидат откаже да обяви цена, която е по-ниска от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред кандидат да обяви същата цена.  Кандидатът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от явната тръжна процедура.

(4) В случай че никой от кандидатите не обяви цена, която е по-ниска с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.

(5) След приключване на наддаването председателят на комисията обявява кандидата, предложил най-ниската цена, и закрива търга.

Чл. 51.  (1) (Попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Комисията изготвя протокол от проведения търг, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати кандидати.  В протокола се посочват обстоятелствата по чл. 48, ал. 2 и последните предложения на допуснатите кандидати.  При отказ на кандидат да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява от членовете на тръжната комисия.

(2) В срок 3 работни дни след провеждането на търга комисията представя на възложителя протокола от търга.

(3) В срок 5 работни дни след получаването на протокола от проведения търг възложителят с мотивирано решение обявява класирането на кандидатите и определя за изпълнител първия предложил най-ниска цена кандидат.

(4) В решението по ал. 3 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за отстраняването им.

(5) Възложителят изпраща решението по ал. 3 на кандидатите в 3-дневен срок от издаването му.

Чл. 52.  (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, спечелил търга.

(2) При отказ на кандидата, спечелил търга, да сключи договор възложителят определя за спечелил търга следващия кандидат, предложил най-ниска цена, и сключва договор с него.

Глава шеста

ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА

Раздел I

Откриване на процедурата

Чл. 53.  (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне с покана само когато:

1.  откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 3 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2.  по изключение естеството на услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;

3.  естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на открития конкурс;

4.  (попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) са възникнали обстоятелства от изключителна спешност, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и в резултат на които е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;

5.  в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност;

6.  възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;

7.  стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

8.  са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

9.  услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;

10.  поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

11.  е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от 3 години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена чрез открит конкурс и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

12.  производството на стоките и извършването на услугите е определено с акт на Министерския съвет за възлагане на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания и поканата е изпратена само до такива предприятия и кооперации;

13.  поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на ЗОП;

14.  поканените кандидати са включени в система за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки, създадена по реда на ЗОП;

15.  обект на поръчката е процесуално представителство на стойност не повече от 30 000 лв.

(2) В случаите по ал. 1, т. 8 срокът на основния договор, както и на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от 3 години.

Чл. 54.  (1) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата и документацията за участие.  В решението се посочват и лицата, до които се изпраща поканата.

(2) Поканата за участие в договарянето трябва да съдържа:

1.  определяне на обекта на поръчката;

2.  изисквания към изпълнението;

3.  изискване за представяне на първоначална оферта, ако това е необходимо, и срок за представянето й, който не може да бъде по-кратък от 5 календарни дни от изпращането на поканата;

4.  дата и място за провеждане на договарянето.

(3) В поканата възложителят може да постави изискване за представяне на:

1.  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

2.  доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 ЗОП, посочени от възложителя в поканата;

3.  доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в поканата.

(4) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1 – 3 се представят за всеки от тях.

(5) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3, т. 1 – 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Чл. 55.  Поканата за участие в договаряне с покана се изпраща до посочените в решението лица, които не могат да бъдат по-малко от 3, освен в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 6, 8, 10, 11, 13 и 14, и до агенцията.

Раздел II

Разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите

Чл. 56.  (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

(2) За участие в процедурата на договаряне с покана поканените от възложителя кандидати представят заявление, което съдържа:

1.  удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност;

2.  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП;

3.  подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители.

Чл. 57.  (1) Комисията провежда договарянето с кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата и в документацията за поръчката.

(2) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(3) След провеждане на договарянето с всички поканени кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на кандидатите.

(4) Определянето на изпълнителя и сключването на договора се извършват по реда на чл. 42, ал. 1 и чл. 43.

Глава седма

БОРСОВА СДЕЛКА

Чл. 58.  (1) Възложителят може да вземе решение за възлагане на малка обществена поръчка чрез борсова сделка, когато обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към ППЗОП.

(2) Решението за възлагане на малка обществена поръчка чрез борсова сделка съдържа:

1.  наименование на възложителя;

2.  вид на процедурата;

3.  обект на поръчката и количество или обем;

4.  код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;

5.  максимално допустима цена;

6.  условия на борсовата сделка.

(3) В случаите по ал. 1 не се назначава комисия за провеждане на процедурата и договорът се сключва по реда на ЗСБТ.

Глава осма

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Чл. 59.  Открит конкурс за проект се провежда за придобиване на:

1.  устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;

2.  идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;

3.  проект в областта на обработката на данни;

4.  други проекти.

Чл. 60.  (1) Конкурсната програма трябва да съдържа:

1.  проектната задача и указания за изпълнението й;

2.  всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;

3.  критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.

(2) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

Чл. 61.  (1) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждане на открит конкурс за проект едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на проектите.

(2) Обявлението за открит конкурс за проект трябва да съдържа най-малко следната информация:

1.  наименование, адрес, телефон, факс или електронен адрес на възложителя;

2.  описание на проекта;

3.  място, срок и цена за закупуване на конкурсната програма;

4.  крайна дата за представяне на проекта;

5.  критерии за оценка на проектите;

6.  изисквания за определена професионална квалификация или правоспособност на участниците;

7.  указание дали конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услуга;

8.  брой и стойност на наградите и/или другите плащания за участниците, ако такива са предвидени;

9.  дата на изпращане на обявлението.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Срокът за представяне на проекта не може да бъде по-малък от 21 дни от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник“.

Чл. 62.  (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове.

(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 19.

(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.

Чл. 63.  (1) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.

(3) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на постъпването им и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците.  Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и се съхранява до датата на обявяване на резултатите от конкурса.

(4) При открит конкурс за проект участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класирането на проектите.

Чл. 64.  (1) (Попр. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането в съответствие с предварително обявените критерии по чл. 61, ал. 2, т. 5.

(2) Журито отстранява от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на изискванията на чл. 61, ал. 2, т. 6.

(3) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите или другите плащания.

Глава девета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65.  За нарушаване на наредбата виновните лица се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 66.  (1) Актовете за установяване на нарушения по наредбата се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от 3 години от извършването му.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на наредбата, се приключват по досегашния ред.

§ 2.  За неуредените в наредбата въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.

§ 3.  Наредбата се приема на основание чл. 14, ал. 5 ЗОП.

§ 4.  Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки.

keyboard_arrow_up