Намаляват разрешителните за строеж, отчита НСИ

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и по тримесечия; Графика: НСИ

През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1152 жилищни сгради с 2705 жилища в тях и с 377 727 кв. м разгъната застроена площ
(РЗП), на 52 административни сгради/офиси с 30 940 кв. м РЗП и на 1108 други сгради с 609 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.1%, жилищата в тях – с 20.6% и застроената им площ – с 14.9%, а на административните сгради – с 7.1% и съответната им РЗП – с 11.9%.
Същевременно обаче другите сгради са по-малко с 8.7%, но общата им застроена площ нараства с 3.2%, показват данните на Националния статистически институт в

В сравнение с четвърто тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 14.2%, а жилищата в тях – с 31%. Административните сгради намаляват със 17.5%, а другите видове сгради – с 3%.
Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради – с 26.4% и на другите сгради – с 18.3%, докато при административните се наблюдава увеличение със 7.0%.

През четвърто тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас – 154, Пловдив – 136, София -120, София (столица) – 115 и Варна – 108.
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас – 804, Пловдив – 330, Варна – 298 и София (столица) – 272.

От статистиката припомнят, че данни за започнатото строителство на нови сгради се събират от началото на 2010 г.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. е започнал строежът на 611 жилищни сгради с 2 286 жилища в тях и с 265 206 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси с 14 165 кв. м РЗП и на 472 други сгради с 219 148 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 19.3% по-малко и общата им застроена площ – с 1.7%, но жилищата в тях са с 1.2% повече.
Регистриран е спад на започнатите административните сгради със 17.2% и на другите сгради – с 8.2%, като по-малка е и тяхната обща застроена площ, съответно с 21.9 и 16%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 154 жилищни и 49 други сгради; Варна – 83 жилищни и 41 други сгради; Пловдив – 68 жилищни, 4
административни и 55 други сгради; София – 39 жилищни и 28 други сгради; София (столица) – 28 жилищни и 20 други сгради; Стара Загора – 28 жилищни и 21 други сгради.

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж осигурява информация за издадените от местните администрации разрешителни за строеж на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ.
Видовете сгради се подразделят на:
• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за
конференции, конгреси, съдилища, общини);
– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности:
производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове,
хижи и др.).
Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Инфо бокс

keyboard_arrow_up